Retent levererar organisationspsykologiska tjänster för hållbar personalomsättning.

Vi förmedlar kunskap, guidning och insatser genom psykologisk expertis som är väl förankrad i forskning. Insatserna utgår från modeller baserade på teori om organisatorisk inbäddning, psykologisk grupptrygghet, beteendepsykologi och gruppsykologiska processer.


Lokalisera behov

Alla företag är olika, alla arbetsgrupper är olika och alla behov ser till viss del olika ut, det finns aldrig bara en enda lösning på ett problem. Därför behövs alltid en inledande kartläggning av behovet. Ibland kan det gå väldigt snabbt om behovet är väldigt tydligt, men ibland kan det ta längre tid och kräva lite arbete. Denna inledande kartläggning är viktig för att vi ska veta att vi riktar insatsen mot det som är det verkliga problemet, annars riskerar vi att göra lagningar på platser som inte är sönder och problemet kvarstår. Det är alltså en kvalitetssäkerhet för att veta att insatsen blir användbar och leder till förändring.


Välja insats

Som ovan nämnt finns ofta flera olika lösningar på ett och samma problem. Valet av insats
handlar om att värdera vilka resurser som finns att tillgå för insatsen samt vilket resultat som kan förväntas utifrån dessa resurser. Insatsen bör väljas utifrån ett mål som sedan går att utvärdera. Beroende på vad målet är kan insatsen bestå av allt från en föreläsning till mer omfattande processer bestående av flera olika insatser. 
Exempel på insatser: föreläsningar, utbildningar, work-shop, fokusgrupper, beteendeförändring, handledning mm.

Utvärdera insats

 

På samma sätt som kartläggningen är en kvalitetssäkring är även utvärderingen en kvalitetssäkring, den är A och O för att såväl vi som kunden ska veta vad det vi lagt vår tid och energi på har gett för resultat.

Ibland sker en utvärdering omedelbart efter att insatsen utförts. Men i många fall är det bra att även följa upp en efter 3 och 6 månader för att även utvärdera hur hållbar förändringen varit över tid.